Výhody zmluvy o výpožičke

Zmluva o pôžičke predstavuje úradný doklad o požičaní danej veci. Zmluva sa uzatvára medzi dvomi zúčastnenými stranami, medzi ktorými ide o požičanie danej veci. Požičanie predmetu umožňuje jeho bezplatné užívanie. Pri uzatváraní zmluvy o pôžičke k zúčastneným osobám patrí požičiavateľ, ktorý daný predmet reálne požičiava a vypožičiavateľ, ktorý si požičiava a následne používa požičaný predmet.

podpisovanie zmlúv

K požičaniu sú prístupné okrem predmetov aj nehnuteľnosti. Vypožičiavateľ má samozrejme povinnosť požičanú vec vrátiť, keďže používanie požičaného predmetu, ako vyplýva zo samotnej zmluvy je dočasné. Termín vrátenia môže byť vopred dohodnutý, alebo stanovený neskôr po uzatvorení zmluvy. Požičanie je bezplatné, ale je možné v prípade opotrebovania veci, dohodnúť platbu, ktorá vyčísli rozdiel medzi hodnotou predmetu pred požičaním a po jeho vrátení.

Zmluva o výpožičke https://ezmluva.sk/zmluvy/zmluva-o-vypozicke pozostáva z presných stanovených bodov ako aj z ďalších informácií, ktoré môže zahŕňať. Patrí tu stanovenie dátumu vrátenia vypožičanej veci, náhrada v prípade opotrebovania alebo poškodenia vypožičanej veci, podmienky, pri ktorých dochádza k zániku zmluvy. Napríklad v prípade, keď vypožičiavateľ danej veci, vec požičia ďalšej osobe, čo zmluva o výpožičke nepripúšťa.

príprava zmluvy

Ďalším faktom zostáva, že v prípade, keď dátum vrátenia požičanej veci nie je stanovaný a požičiavateľ si o danú vec zažiada, vypožičiavateľ mu je povinný vec vrátiť na ďalší deň od vyzvania. Zaujímavosťou v tomto prípade je, že zmluva o výpožičke je možná v písomnej ako aj v ústnej forme.

Zmluva o výpožičke a zmluva o pôžičke sú dve rozdielne zmluvy, ktoré sa od seba istým spôsobom a danými náležitosťami, odlišujú. Pri zmluve o výpožičke sa vypožičiavateľ nestáva vlastníkom danej veci. Pri pôžičke sa môže požičaná vec požičať ďalej alebo použiť, keď ide o finančné prostriedky a navyše pri pôžičke je možné dohodnúť sa na odplate za požičanie danej veci. Stiahnite si vzory jednotlivých zmlúv na lepšie porozumenie a chápanie súvislostí a faktov.